• پروفیل آلومینیوم لنگه توری
    وزن :0.64,عرض : 15.00,ارتفاع : 45.40